سید جلال دهقانی فیروز آبادی

سید جلال دهقانی فیروز آبادی
نقل مطالب این پایگاه همراه با ذکر منبع ، نشانه ی «فتوّت» است.
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

- برای طرح هر گونه پرسش و نظر مرتبط با این پایگاه ، علاوه بر استفاده از قسمت نظرات هر پست ، می توانید به آدرس الکترونیکی زیر ایمیل ارسال کنید.

- تمامی نظرات ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد .

- نظرات حاوی هرگونه توهین و یا افتراء و مواردی از این دست ، حذف خواهند شد.

- در صورتی که نظرات به پاسخگویی نیاز داشته باشند ، ظرف 72 ساعت به همراه پاسخ ، منتشر خواهند شد.

- تلاش خواهد شد به ایمیل های ارسالی ، حداکثر تا 72 ساعت بعد ، پاسخ داده شود.

- در صورت امکان ، در هنگام ارسال نظرات و یا پرسش های خود ، موضوعات متعدد را با تیترهای جداگانه از همدیگر تفکیک کنید. 

- مستدعی است در صورت تمایل به بحث در مورد مطالب مطروحه و یا پاسخگویی به دیدگاه های سایر مخاطبان گرامی در قسمت نظرات ، ضمن در نظر گرفتن محذورات فضای مجازی ، با رعایت ادب مباحثه به یکدیگر احترام بگذاریم.با سپاس

jdehghani20@chmail.ir